Facebook nyereményjáték szabályzat

2021. February 23.

Facebook „Allee Ajándékkártya” nyereményjáték szabályzat

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

1. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője az Allee Center Kft. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10.) (a továbbiakban: „Szervező”)

A Játék lebonyolítója az Artificial Group Kft. (székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 9.) (a továbbiakban „Lebonyolító”).

2. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni a 4. pontban foglaltak szerint.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek, valamint az Allee bevásárlóközpont üzlethelyiségeinek bérlői, a bérlő cégek, társaságok tulajdonosai, tagjai, illetve részvényesei, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a bérlőkkel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és mindezek (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

3. A nyereményjáték időtartama

A Játékosoknak a játékba kerülésre a megjelölt időszakban van lehetősége:
2021.02.24. 10:00 órától 2021.03.01. 12:00-ig.

4. A nyereményjáték menete

A játékkiírást az Allee Bevásárlóközpont Facebook oldalán (https://www.facebook.com/AlleeBevasarlokozpont/) tesszük közzé. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 2021.02.24-én közzétett poszt szövegének megfelelően hozzászólásban válaszoljon a posztban leírt kérdésekre: hol található az Alleeban az Oonly vízautomata és akár hányszor használható újra egy palack életciklusa során?

A nyeremény sorsolására 2021. 03.01-én 13:00-kor kerül sor, a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt felhasználók közül a https://szogliget.com/generator.htm oldalon, helyszíne a Lebonyolító székhelye. A sorsoláskor 1 nyertest sorsolunk ki és 3 tartaléknyertest. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény készpénzre nem váltható.

A nyertes Játékos nevét az Allee Facebook oldalán hozzászólás formájában teszi közzé és kapcsolatfelvételre kéri a nyertest privát üzenet formájában és kéri a nevének, email címének és lakcímkártyáján szereplő címnek a megadását.
Amennyiben a kért adatokat a nyertes Játékos 7 napon belül nem küldi meg, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) értesítése is a fentiek szerint történik, azzal, hogy kért adatok megadására nekik is 7 nap áll rendelkezésre..
A nyertes Játékos a nyereményéért személyi igazolványa és lakcímkártyája bemutatásával, legkésőbb az adatai megküldésétől számított 14 napon belül jelentkezhet személyesen a Szervezőirodájában (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 8-10. III. emelet). Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem igazolja nyertességét az iratai bemutatásával, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) átvételi határideje az értesítésüktől számított 15 nap. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
A nyeremény igénybevételére nyitva álló határidő, a nyeremény megküldésétől számított két hét. A Szervező a nyeremény igénybevételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, ennek időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a nyertes Játékosra nézve jogvesztő.

5. A nyeremény

1 db 5000 Ft értékű Allee Ajándékkártya kerül sorsolásra.

6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes Játékos értesítésének költségét.

A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás költsége) a nyertes Játékost terhelik.

7. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya elérhető az Allee Bevásárlóközpont weboldalán, az aktualitások között: https://allee.hu/aktualitasok

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:
infó e-mail cím: info@allee.hu

8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, az Allee Center Kft.
Elérhetősége: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.; e-mail: marketing-hu@multi.eu
A Játék során a Szervező által igénybe vett adatfeldolgozók:

Multi Hungary Management Kft. székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.
Kuix design s.r.o. székhely: SK-94342 Gbelce, Dúhová 805.
Artificial Group Kft., székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 9.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név, lakcím) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.

A Játékos hozzájárul továbbá nyertessége esetére a facebook account nevének a Szervező facebook oldalán marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához és megjelenítéséhez, külön díjazás nélkül.
Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a Játékba történő regisztrációjával és a nyereményért történő jelentkezéssel elfogad.

Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely megtalálható az Allee Bevásárlóközpont infopontjánál, illetve az Allee bevásárlóközpont weboldalán: a www.allee.hu weboldalon.

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá - az adatokat törli.

9. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.

A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.allee.hu weboldalon, illetve az Allee bevásárlóközpont infopontjánál értesülhetnek.

Budapest, 2021. február 24.

Allee Center Kft.
Szervező

Previous announcements

2021. March 1.

In March Allee Club is treating you with discount coupons.

Read more

2021. February 24.

The DM is temporarily closed

Read more

2021. February 19.

Sustainable refreshment: Please welcome the Oonly water dispenser in Allee!

Read more